مبانی هنرهای تجسمی(۲)

موضوع مبانی
طول دوره  ۸ جلسه ؛ 2 ساعته
نحوه برگزاری کارگاه عملی و تئوریهدف:شناخت مسائل رنگ و نظریه های مربوطه. دانشجویان پس از پایان دوره، ضمن آشناشدن با مفهوم رنگ و مباحث نظری آن، کاربرد رنگ و مسائل آن را به صورت عملی خواهندآموخت، به طوری که آمادگی لازم برای کار با رنگ در هنرهای تجسمی راکسب نموده و قادر به اظهار نظر درباره تأثیر و نقش آن در آثار هنری باشند.
برای اطلاع از شهریه دوره نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
سرفصل

سرفصل‌های درس:

الف- نظری:
- ارایه مباحث مربوط به درک و شناخت رنگ از نظر مفهومی، بیانی، توصیفی، نمادین و تزئینی در هنرهای تجسمی.
- شناخت چرخه‌رنگ و خصوصیات رنگ‌های‌اصلی، رنگ‌های درجه‌دوم(مکمل‌ها)‌و رنگ‌های درجه‌سوم.
- شناخت کنتراست های هفتگانه رنگ و چگونگی استفاده از آنها در آثار هنری.
- شناخت هماهنگی رنگ ها و بکار گیری آنها در آثار هنرهای تجسمی.
- شناخت شکل و تأثیرات ذهنی و روانی رنگ ها.
- گسترش شناخت عمومی دانشجویان از رنگ با بررسی و تحلیل چگونگی به کار گیری و استفاده از رنگ در در برجسته ترین آثار هنری جهان و هنر ایرانی اسلامی.
- آشنایی با ترکیب بندی و انواع آن و استفاده آن در خلق اثر هنری و تحلیل آثار هنری از نظر ساختارو ترکیب بندی.
- آشنایی با پرسپکتیو خطی و جوی
ب- عملی:
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت استفاده از رنگ در هنرهای تجسمی بر اساس توضیحات نظری.
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت شناخت جرخه رنگ و فامهای اصلی، درجه دوم (مکمل) و رنگهای ترکیبی و خاکستریهای رنگی.
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت شناخت خلوص (درجه اشباع)، درخشندگی (درجه تیرگی و روشنی) و تأثیر متقابل رنگها روی یکدیگر.
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت شناخت و استفاده از مفاهیم توصیفی، بیانی، تزئینی و نمادین رنگ در هنرهای تجسمی .
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت بکار گیری و شناخت کنتراستهای مختلف رنگ .
- انجام تمرین های عملی مختلف جهت بکار گیری و شناخت هماهنگی رنگ ها.
- انجام تمرین های عملی جهت شناخت و کار با امکانات رنگ ها.