کارگاه طراحی ۵

موضوع ذهنی
طول دوره  ۸ جلسه ؛ 3 ساعته
نحوه برگزاری کارگاه عملی- پيشنياز: کارگاه طراحی ۱ تا ۴
- هدف: درک و شناخت و مهارت بکارگیری قابلیتهای زبانی متفاوت طراحی در بیان های عینی- حسی- نمادین و آرمانی و جنبه های بیانی طراحی موضوعی و ذهنی، بر اساس مدل های عینی و ذهنی و ممارست در به کارگیری قابلیت های طراحی ذهنی برای طراحی موضوعی.
برای اطلاع از شهریه دوره نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
سرفصل

سرفصل‌های درس:

- مطالعه و تجربه رویکردهای نو در بیان موضوع، در آثار طراحان بزرگ معاصر
- مطالعه تجربیات نو در دیدن و نوع تعامل هنرمند با انسان و محیط
- تمرین و تجربه جهت شناخت و مهارت در نمایش تعامل انسان با محیط در قالب موضوعات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی(با موضوعات معین مانند: انسان و زندگی/ انسان و کار/ انسان و ورزش/ انسان در طبیعت/ انسان در آئین ها/ انسان و ادبیات / و...)
- تمرین و تجربه جهت شناخت و مهارت در نمایش انسان و ... در بیان حماسی، اسطوره ایی، تغزلی و شاعرانه (با موضوعات معین از ادبیات و فرهنگ ایران)
- تمرین و تجربه رویکردهای زیباشناسانه نو در طراحی جهت دستیابی به طراحی فیگوراتیو بومی .
- تمرین و تجربه در خلق فضای ذهنی و خیالی با استفاده از تجربیات عینی و واقعگرایانه.
- مطالعه تجربیات بیانی درعناصر بصری، روابط کیفی بصری و تمهیدات زبانی متفاوت در طراحی معاصر به عنوان یک زبان مستقل هنری
- مطالعه و تجربه شیوه های زبانی و بیانی آثار طراحان بزرگ با توجه به عوامل تأثیرگذار عناصر بصری،
- مطالعه و تجربیات بیانی با عناصر بصری و روابط کیفی بصری و تمهیدات زبانی متفاوت در ارتباط با موضوعات عینی و تخیلی
- مطالعه و تجربه قابلیتهای بیانی در طراحی با انجام تمرین هایی با تکیه بر طراحی ذهنی از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و دینی.
- مطالعه و تجربه طراحی های ذهنی از محیط های عمومی (مثل طبیعت، بازار، ،پارک، ترمینال های مسافربری، و...) هنرجو با انجام طراحی های سریع در محیط موضوعات خود را ثبت و سپس در کارگاه بصورت ذهنی آنها را تکمیل می نمایند.
- مطالعه و تجربه طراحی های ذهنی از محیط های خاص (مثل؛ زیارتگاه، سازمانهای توانبخشی، معلولین، بیمارستان ها و...) با انجام طراحی های سریع در محیط موضوعات خود را ثبت و سپس در کارگاه بصورت ذهنی آنها را تکمیل می نمایند.
- مطالعه و تجربه عملی قابلیت های کیفی، ابزار، مواد و مصالح، بستر( بوم دو بعدی و سه بعدی) در طراحی.
- مطالعه و تجربه عملی قابلیت های کیفی، شیوه های اجرایی در طراحی با مفاهیم حسی.
- مطالعه و تجربه عملی تعامل قابلیت های زبانی و بیانی طراحی،با تمرین از مفاهیم آرمانی (با تاکید بر مفاهیم فرهنگی، عرفانی و دینی ) و با تمرین از مفاهیم نمادین مبتنی بر واقعیات ادراکی و شهودی.
- شناخت و تجربه عملی تعامل قابلیت های زبانی و بیانی طراحی، مطالعه و تجربه عملی رویکردهای زیباشناسانه سنتهای فرهنگی، بومی و قومی جهت دستیابی به طراحی نو با بیان بومی.