روش تحقیق

موضوع روش تحقیق
طول دوره  ۸ جلسه ؛ 2 ساعته
نحوه برگزاری کارگاه تئوریهدف:هدایت دانشجو برای انجام یک تحقیق و مقاله علمی و آکادمی در مباحث هنری.
برای اطلاع از شهریه دوره نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
سرفصل

سرفصل‌های درس:

نظری:
اشاره به روش‌ها و شیوه‎های علمی و دانشگاهی تحقیق در حوزه هنرهای تجسمی و تدوین و تنظیم مقالۀ پژوهشی [و پایان‌نامه]:
- چگونگی تعیین موضوع تحقیق، تبیین سئوالات و اهداف مربوط به تحقیق و سایر عناصر ضروری در انجام تحقیق.
- چگونگی انتخاب و روش‌های گردآوری منابع و مآخذ و تهیه فهرست کتاب شناسی مربوط به موضوع تحقیق .
- چگونگی فیش برداری از منابع و شیوه‌های بهره‌بردای از یادداشت‌ها و نقل قول‌ها در مقاله پژوهشی [و پایان‌نامه].
- روش ارائه پیکربندی ساختار اصلی یک مقاله پژوهشی (چکیده، مقدمه، متن تا نتیجه‌گیری و معرفی فهرست منابع و ماخذ) و مباحث مربوط به شیوه‌های ارجاع دهی و سندآوری (استناد به مطلب) و...